602 751 213

Faktoring, jednoduché financování i pro malé firmy

Pokud prodáváte výrobky, zboží nebo služby na faktury s odloženou splatností odběratelům, s faktoringem nemusíte řešit problémy s neuhrazenými pohledávkami, nebo nedostatkem financí na provoz Vaší firmy. Factoring není komplikovaný. Jedná se o službu, vhodnou pro téměř každou společnost, obchodní i výrobní, která potřebuje rychlý přístup ke svým penězům, vázaným v neuhrazených fakturách. Tato služba je založená na postupování pohledávek, které firmě vznikají z dodávek zboží a služeb odběratelům. Pohledávky jsou předávány (postupovány) factoringové firmě před termínem jejich splatnosti.

Co je to vlastně FACTORING ?

 • Je to způsob financování na základě proplácení Vašich vydaných faktur, který umožní rozeběhnout Vaše podnikání a navýšit obrat i zisk Vaší společnosti.

Problematika splatnosti a úhrad faktur jde dnes evergreenem ve většině odvětví. Významný nárůst poptávky po službách factoringu je zřetelný zejména ze strany průmyslově-výrobních firem. Odběratelé firem jsou dnes pod tlakem svých zákazníků, kteří rovněž čelí extrémně dlouhým splatnostem a mají snahu tento problém přenášet na výrobu. Proti tomu i výrobní firmy mají výdaje, které musí pravidelně hradit: materiál, leasing, mzdy a mnohé další náklady. Tím dochází k časovému posunu cash-flow, který může firmu dočasně ochromit a z dlouhodobého hlediska i existenčně ohrozit. 

Pokud se potýkáte s problémy spojeným s nedostatkem provozního kapitálu, zde se nabízí factoring jako vhodné řešení. Pomocí factoringu jsou firmy schopné uvolnit peníze vázané v pohledávkách, a použít je tam, kde právě potřebují, ať již se jedná o uhrazení závazků vůči dodavatelům s možností vyjednat si slevu za okamžitou platbu nebo na nákup dalších vstupů, které firmě pomohou zvýšit obrat a zisk.

Kritéria pro factoring

 • pohledávky musí být postupitelné a vymahatelné
 • minimální výše ročního obratu přes factoringový účet = 3 mil. Kč
 • průběžné dodávky stálým odběratelům
 • firma alespoň s jednoroční historií
 • průběžné postupování pohledávek

Postup při uzavření factoringové smlouvy

 • vyplnění předběžné žádosti o poskytnutí factoringu
 • indikativní nabídky obchodních podmínek
 • předložení požadovaných dokumentů
 • vyhodnocení předložených dokumentů 
 • uzavření factoringové smlouvy

Factoring realizujeme ve formě regresního factoringu, tj. se zpětným postihem na klienta, což znamená, že pokud není pohledávka uhrazena v maximální lhůtě po splatnosti, je zpětně postoupena klientovi. Další variantou je forma bezregresního factoringu s pojištěním. Výhodou tohoto typu factoringu je skutečnost, že veškerá jednání s pojišťovnou včetně stanovování pojistných limitů a hlášení o hrozbě pojistné události vyřizuje Factoring.

Zaujala Vás možnost využití FAKTORINGU ve Vašem podniku? Zeptejte se nás jak na to, rádi Vám zpracujeme individuální nabídku. 

Víte co je...?


Finanční leasing

Je formou pronájmu, ve kterém pronajímatel, tj. vlastník předmětu, převádí na nájemce veškerá rizika, ale i prospěch,…

Zpětný leasing

U tohoto produktu leasingová společnost kupuje předmět financování od klienta a následně mu ho poskytuje do finančního…

Operativní leasing

Je nájem, u kterého pronajímatel nepřevádí na nájemce veškerá práva (rizika i užitek) související s pronajatým předmětem a…

Obecná cena

Nebo také tržní hodnota, je cena, kterou má vozidlo, nebo předmět v době škody na trhu. Obecná cena odpovídá ceně, za…

Fixní pojistné

Je to, co by jste chtít neměli :) Pojištění je sjednané po celou dobu za sazby, které se nemění po celou dobu pronájmu.…

Anuita

Je platba, která se skládá ze splátky jistiny a úroku. Výše anuity se po smluvené období nemění. Příkladem je pravidelná…

Úvěrová smlouva

Smlouvou se věřitel zavazuje, že na požádání dlužníka poskytne peněžní prostředky do určité částky a dlužník se zavazuje…

Full service leasing

Představuje operativní leasing doplněný o služby (například spojené se servisem a údržbou vozidla).

Cese

Cesí leasingové smlouvy vstupuje do postavení jedné ze smluvních stran (postupitele, cedenta) třetí osoba (postupník,…

Leasingový…

Je podílem celkové ceny leasingu vč. DPH a pořizovací ceny předmětu vč. DPH. Vyjadřuje zvýšení nákladů při leasingu ve…

Zůstatková hodnota

Je cena, za kterou po ukončení finančního leasingu zákazník odkupuje předmět leasingu do svého vlastnictví. Většinou se…

Leasingová smlouva

Je smlouva mezi leasingovou společností a klientem. Je základ vztahu mezi leasingovým nájemcem a pronajímatelem. Základní…

Vinkulace

Je převedení výplaty pojistného plnění ve prospěch věřitele pojistného. V případě leasingu si můžete zajistit vlastní…

Bonita

Je posouzení ekonomické situace a vyhodnocení schopnosti platit splátky leasingu. Bonita se vyhodnocuje na základě…

Devinkulace

Devinkulace představuje uvolnění blokace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby (např. servisu). Pozor! O vystavení…

Akontace

Část kupní ceny zboží/služeb, kterou klient platí přímo v obchodním místě, a která není součástí úvěru.

Jistina

Jistina je objem peněžních prostředků poskytnutých klientovi.

RPSN.

Je to pojem který se často zmiňuje, ale jeho obsah zná málokdo. Často se zaměňuje s úrokovou sazbou. Nicméně představuje…

Úrok

Představuje odměnu za půjčení peněžních prostředků; procentním vyjádřením odměny za půjčení peněžních prostředků za určité…