602 751 213

V Česku roste počet vozů pořízených přes operativní leasing

Trh se mění a zákazníci stále častějí pořizují nové vozy přes operativní leasing. Za první čtvrtletí roku 2016 bylo prodáno o 221 % více vozů přes tento finanční produkt než za stejné období roku 2015. V objemu finanancí již předstihl i klasický leasing.

Operativní leasing byl dříve doménou jen firemních nabídek. V roce 2014 však Škoda Auto uvedla svůj produkt "Bez starostí". Už nějakou dobu totiž operativní leasing pro fyzické osoby nabízely společnosti UniCredit Leasing a ČSOB Leasing (pokračuje i dnes), příliš ale tuto službu nepropagovaly. O to se postarala až právě tuzemská automobilka, která do tohoto produktu investovala nemalé peníze a vyšlapala tak cestičku dalším automobilkám, bylo totiž evidentní, že zájem o tuto službu je, a ne malý.

Co je operativní leasing ? 

"Principem je v podstatě pronájem vozu za měsíční poplatek. Zákazník užívá vozidlo po stanovenou dobu a nájezd kilometrů je omezený limitem. Pokud jej zákazník překročí, doplácí za kilometry další poplatek. Automobil je stále ve vlastnictví leasingové společnosti a po uběhnutí smluvené doby jej převezme zpět nebo nabídne zákazníkovi k odkupu".

Zájem výrazně roste

Podle statistiky, kterou vytvořila České leasingová a finanční asociace v roce 2015, se ukazuje, že zatímco v roce 2014 si vůz pomocí operativního leasingu pořídilo 7020 fyzických osob, loni už jich bylo 9049. Také v prvním čtvrtletí 2016 rostl mezi podnikatelskými subjekty i mezi spotřebiteli zájem o operativní leasing nových osobních vozidel.

Zvláště u firem došlo letos v tomto ohledu ke skokovému nárůstu. Za první tři měsíce tohoto roku byl zaznamenán meziroční nárůst operativního leasingu nových vozů o 221 %. Tento způsob financování se tak stal u nových osobních vozidel převládajícím finančním produktem. Také u fyzických osob došlo k meziročnímu nárůstu operativního leasingu nových automobilů o více než 60%.

Operativní leasing nabízí i 14 automobilek  

V současné době nabízí operativní leasing pro fyzické osoby čtrnáct automobilek, nicméně Ford a Mazda nemají „ceník“, z něhož by si mohl zákazník jednoduše vybrat verzi. Obě značky totiž dělají individuální kalkulace na vybraný model, stačí zaslat e-mailem výpis z konfigurátoru.

Zdroj: www.clfa.cz

Víte co je...?


Finanční leasing

Je formou pronájmu, ve kterém pronajímatel, tj. vlastník předmětu, převádí na nájemce veškerá rizika, ale i prospěch,…

Zpětný leasing

U tohoto produktu leasingová společnost kupuje předmět financování od klienta a následně mu ho poskytuje do finančního…

Operativní leasing

Je nájem, u kterého pronajímatel nepřevádí na nájemce veškerá práva (rizika i užitek) související s pronajatým předmětem a…

Obecná cena

Nebo také tržní hodnota, je cena, kterou má vozidlo, nebo předmět v době škody na trhu. Obecná cena odpovídá ceně, za…

Fixní pojistné

Je to, co by jste chtít neměli :) Pojištění je sjednané po celou dobu za sazby, které se nemění po celou dobu pronájmu.…

Anuita

Je platba, která se skládá ze splátky jistiny a úroku. Výše anuity se po smluvené období nemění. Příkladem je pravidelná…

Úvěrová smlouva

Smlouvou se věřitel zavazuje, že na požádání dlužníka poskytne peněžní prostředky do určité částky a dlužník se zavazuje…

Full service leasing

Představuje operativní leasing doplněný o služby (například spojené se servisem a údržbou vozidla).

Cese

Cesí leasingové smlouvy vstupuje do postavení jedné ze smluvních stran (postupitele, cedenta) třetí osoba (postupník,…

Leasingový…

Je podílem celkové ceny leasingu vč. DPH a pořizovací ceny předmětu vč. DPH. Vyjadřuje zvýšení nákladů při leasingu ve…

Zůstatková hodnota

Je cena, za kterou po ukončení finančního leasingu zákazník odkupuje předmět leasingu do svého vlastnictví. Většinou se…

Leasingová smlouva

Je smlouva mezi leasingovou společností a klientem. Je základ vztahu mezi leasingovým nájemcem a pronajímatelem. Základní…

Vinkulace

Je převedení výplaty pojistného plnění ve prospěch věřitele pojistného. V případě leasingu si můžete zajistit vlastní…

Bonita

Je posouzení ekonomické situace a vyhodnocení schopnosti platit splátky leasingu. Bonita se vyhodnocuje na základě…

Devinkulace

Devinkulace představuje uvolnění blokace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby (např. servisu). Pozor! O vystavení…

Akontace

Část kupní ceny zboží/služeb, kterou klient platí přímo v obchodním místě, a která není součástí úvěru.

Jistina

Jistina je objem peněžních prostředků poskytnutých klientovi.

RPSN.

Je to pojem který se často zmiňuje, ale jeho obsah zná málokdo. Často se zaměňuje s úrokovou sazbou. Nicméně představuje…

Úrok

Představuje odměnu za půjčení peněžních prostředků; procentním vyjádřením odměny za půjčení peněžních prostředků za určité…