602 751 213

Pojištění

Při leasingovém financování musí být předmět bez výjimky vždy pojištěn. Tato povinnost bývá zakotvena ve Všeobecných obchodních podmínkách jednotlivých produktů a společností, které jsou nedílnou součástí leasingové smlouvy. Při čerpání úvěru je tato povinnost stanovena od určité financované částky.

Naše starost o klienta sjednáním pojištění nekončí. Se smlouvami v průběhu financování aktivně pracujeme. Smlouvy vždy upravujeme podle aktuálních trendů a možností, hlídáme obecnou cenu vozidla a tím Vám snižujeme pojistné a šetříme náklady. V případě pojistné události poskytneme pomoc při řešení likvidací a před ukončením pojistné smlouvy Vám umožníme svým pokračování pojištění za stejně výhodných podmínek.

Umíme Vám však připravit nejenom pojištění předmětů leasingu a úvěru, ale zprostředkujeme i pojištění ostatních movitých a nemovitých věcí na území České republiky.

Nejčastěji s Vámi sjednáváme smlouvy o:

  • Pojištění vozidel
  • Pojištění průmyslu
  • Pojištění malých a středních firem
  • Pojištění majetku občanů
  • Pojištění osob
  • Odpovědností pojištění
  • Cestovní pojištění
BM COMPACTVíte co je...?


Finanční leasing

Je formou pronájmu, ve kterém pronajímatel, tj. vlastník předmětu, převádí na nájemce veškerá rizika, ale i prospěch,…

Zpětný leasing

U tohoto produktu leasingová společnost kupuje předmět financování od klienta a následně mu ho poskytuje do finančního…

Operativní leasing

Je nájem, u kterého pronajímatel nepřevádí na nájemce veškerá práva (rizika i užitek) související s pronajatým předmětem a…

Obecná cena

Nebo také tržní hodnota, je cena, kterou má vozidlo, nebo předmět v době škody na trhu. Obecná cena odpovídá ceně, za…

Fixní pojistné

Je to, co by jste chtít neměli :) Pojištění je sjednané po celou dobu za sazby, které se nemění po celou dobu pronájmu.…

Anuita

Je platba, která se skládá ze splátky jistiny a úroku. Výše anuity se po smluvené období nemění. Příkladem je pravidelná…

Úvěrová smlouva

Smlouvou se věřitel zavazuje, že na požádání dlužníka poskytne peněžní prostředky do určité částky a dlužník se zavazuje…

Full service leasing

Představuje operativní leasing doplněný o služby (například spojené se servisem a údržbou vozidla).

Cese

Cesí leasingové smlouvy vstupuje do postavení jedné ze smluvních stran (postupitele, cedenta) třetí osoba (postupník,…

Leasingový…

Je podílem celkové ceny leasingu vč. DPH a pořizovací ceny předmětu vč. DPH. Vyjadřuje zvýšení nákladů při leasingu ve…

Zůstatková hodnota

Je cena, za kterou po ukončení finančního leasingu zákazník odkupuje předmět leasingu do svého vlastnictví. Většinou se…

Leasingová smlouva

Je smlouva mezi leasingovou společností a klientem. Je základ vztahu mezi leasingovým nájemcem a pronajímatelem. Základní…

Vinkulace

Je převedení výplaty pojistného plnění ve prospěch věřitele pojistného. V případě leasingu si můžete zajistit vlastní…

Bonita

Je posouzení ekonomické situace a vyhodnocení schopnosti platit splátky leasingu. Bonita se vyhodnocuje na základě…

Devinkulace

Devinkulace představuje uvolnění blokace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby (např. servisu). Pozor! O vystavení…

Akontace

Část kupní ceny zboží/služeb, kterou klient platí přímo v obchodním místě, a která není součástí úvěru.

Jistina

Jistina je objem peněžních prostředků poskytnutých klientovi.

RPSN.

Je to pojem který se často zmiňuje, ale jeho obsah zná málokdo. Často se zaměňuje s úrokovou sazbou. Nicméně představuje…

Úrok

Představuje odměnu za půjčení peněžních prostředků; procentním vyjádřením odměny za půjčení peněžních prostředků za určité…