602 751 213

Slovníček pojmů

Finanční leasing

Je formou pronájmu, ve kterém pronajímatel, tj. vlastník předmětu, převádí na nájemce veškerá rizika, ale i prospěch, pramenící z vlastnictví tohoto předmětu. Vlastnické právo je po uplynutí nájmu převedeno na nájemce.

Zpětný leasing

U tohoto produktu leasingová společnost kupuje předmět financování od klienta a následně mu ho poskytuje do finančního pronájmu.

Operativní leasing

Je nájem, u kterého pronajímatel nepřevádí na nájemce veškerá práva (rizika i užitek) související s pronajatým předmětem a obvykle poskytuje služby spojené s údržbou zařízení, hradí pojištění atd.

Obecná cena

Nebo také tržní hodnota, je cena, kterou má vozidlo, nebo předmět v době škody na trhu. Obecná cena odpovídá ceně, za kterou lze znovupořídit předmět stejného typu.

Fixní pojistné

Je to, co by jste chtít neměli :) Pojištění je sjednané po celou dobu za sazby, které se nemění po celou dobu pronájmu. Ztrácíte tím ale možnost meziročního snížení pojistné částky předmětu a tím i snížení ceny pojistného.

Anuita

Je platba, která se skládá ze splátky jistiny a úroku. Výše anuity se po smluvené období nemění. Příkladem je pravidelná měsíční splátka leasingu nebo úvěru.

Úvěrová smlouva

Smlouvou se věřitel zavazuje, že na požádání dlužníka poskytne peněžní prostředky do určité částky a dlužník se zavazuje tyto poskytnuté prostředky vrátit do doby splatnosti úvěru a zaplatit sjednané úroky. Úvěrová smlouva je upravena Obchodním zákoníkem – zákon č. 513/1991 Sb, a to konkrétně v Dílu 5, § 497 – 507 – Smlouva o úvěru.

Full service leasing

Představuje operativní leasing doplněný o služby (například spojené se servisem a údržbou vozidla).

Cese

Cesí leasingové smlouvy vstupuje do postavení jedné ze smluvních stran (postupitele, cedenta) třetí osoba (postupník, cesionář). Může jít jak o převod práv a povinností pronajímatele, tak leasingového nájemce.

Leasingový koeficient

Je podílem celkové ceny leasingu vč. DPH a pořizovací ceny předmětu vč. DPH. Vyjadřuje zvýšení nákladů při leasingu ve srovnání s nákupem za hotové. Pozn.: Pojetí leasingového koeficientu je u řady leasingových společností odlišné. Některé společnosti volí takovou definici, která vede k jeho co nejnižším hodnotám a prezentuje ho (zcela mylně) jako měřítko výhodnosti svých služeb.

Zůstatková hodnota

Je cena, za kterou po ukončení finančního leasingu zákazník odkupuje předmět leasingu do svého vlastnictví. Většinou se jedná o 1.000 Kč, nebo jednoho procenta z hodnoty předmětu leasingu.

Leasingová smlouva

Je smlouva mezi leasingovou společností a klientem. Je základ vztahu mezi leasingovým nájemcem a pronajímatelem. Základní náležitosti leasingové smlouvy je doba trvání smlouvy, povinnost leasingového nájemce řádně se starat o předmět leasingu, označení pronajímatele jako vlastníka předmětu leasingu a závazek vrácení předmětu leasingu.

Vinkulace

Je převedení výplaty pojistného plnění ve prospěch věřitele pojistného. V případě leasingu si můžete zajistit vlastní pojištění, které budete muset vinkulovat ve prospěch leasingové společnosti.

Bonita

Je posouzení ekonomické situace a vyhodnocení schopnosti platit splátky leasingu. Bonita se vyhodnocuje na základě podkladů, které dodáte před podpisem leasingové nebo úvěrové smlouvy.

Devinkulace

Devinkulace představuje uvolnění blokace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby (např. servisu). Pozor! O vystavení devinkulace si většinou musíte žádat :(

Akontace

Část kupní ceny zboží/služeb, kterou klient platí přímo v obchodním místě, a která není součástí úvěru.

Jistina

Jistina je objem peněžních prostředků poskytnutých klientovi.

RPSN.

Je to pojem který se často zmiňuje, ale jeho obsah zná málokdo. Často se zaměňuje s úrokovou sazbou. Nicméně představuje procentní podíl z dlužné částky, který musí klient zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru (do výpočtu RPSN se započítávají např. poplatky vážící se k uzavření smlouvy, poplatky vážící se k posouzení žádosti o úvěr, pojištěním apod.).

Úrok

Představuje odměnu za půjčení peněžních prostředků; procentním vyjádřením odměny za půjčení peněžních prostředků za určité období je úroková sazba.Chcete dostávat informace?

Chcete být informováni o aktuálních možnostech financování? Zadejte svůj email a už Vám nic neuteče.