602 751 213

Leasingovka musí vrátit dlužnici vymáhací poplatky. Přelomové rozhodnutí?

Leasingová společnost je teď musí klientce vrátit. Je to přelomový rozsudek. Bourá totiž zažité a hojně používané klauzule ve smlouvách o úvěrech a leasingu, v nichž banky a leasingové společnosti uvádějí, že případný dluh předají k vymáhání jiné firmě a klient pak ponese veškeré náklady. Verdikt soudu, který byl před několika dny doručen stranám sporu a nelze se proti němu už odvolat, však hovoří jinak.

Petra B. z Prahy (jméno změněno) uzavřela na konci roku 2006 leasingovou smlouvu. Po čase ale začala dlužit. V březnu 2010 pohledávku převzala do vymáhání inkasní firma Exactor. Petra B. pak dluh začala postupně splácet, jenže vymáhací firma si z těchto splátek ve svůj prospěch postupně strhla celkem 9600 korun. Přitom už dostávala odměnu od leasingové společnosti.

Neplatná ujednání

Ve všeobecných smluvních podmínkách se sice uvádí, že leasingová společnost je oprávněna klientovi vyúčtovat prokazatelné náklady spojené s vymáháním, jenže podle advokáta klientky Adama Batuny je takové obecné ujednání ve všeobecných podmínkách neplatné. „Leasingová smlouva je svou podstatou spotřebitelský úvěr. Smlouva o něm musí ze zákona obsahovat také stanovení jednotlivých plateb (za vymáhání), a pokud jednotlivé platby nelze stanovit, musí být uveden způsob jejich výpočtu. Předmětná leasingová smlouva však nic takového neobsahovala,“ argumentoval Batuna v žalobě na leasingovou společnost.

Soud mu dal zcela za pravdu. Poplatek 9600 korun, který si firma Exactor automaticky strhla ze splátek samotného dluhu, označil za bezdůvodné obohacení.

„Tento závěr je zcela logický, neboť pokud by zde byl jiný výklad, pak by spotřebitel byl zcela a v plném rozsahu vystaven možné libovůli či zvůli žalovaného (finanční instituce, banky), když by neměl možnost nijak ovlivnit náklady třetího subjektu (vymáhací firmy),“ uzavřela případ soudkyně Okresního soudu Praha-západ Jitka Sobková.

Podle soudkyně Sobkové si totiž leasingová společnost může s vymáhací firmou domluvit jakékoliv odměny, které pak zaplatí dlužník, aniž má možnost je ovlivnit.

Leasingová společnost coby žalovaná strana tedy musí klientce-žalobkyni vrátit 9600 korun, a to i s ročním úrokem 7,75 procenta od listopadu 2010 až do zaplacení, což dělá zhruba 1500 korun. Dalších více než 11 000 korun je povinna uhradit advokátovi klientky.

Zdroj

Víte co je...?


Finanční leasing

Je formou pronájmu, ve kterém pronajímatel, tj. vlastník předmětu, převádí na nájemce veškerá rizika, ale i prospěch,…

Zpětný leasing

U tohoto produktu leasingová společnost kupuje předmět financování od klienta a následně mu ho poskytuje do finančního…

Operativní leasing

Je nájem, u kterého pronajímatel nepřevádí na nájemce veškerá práva (rizika i užitek) související s pronajatým předmětem a…

Obecná cena

Nebo také tržní hodnota, je cena, kterou má vozidlo, nebo předmět v době škody na trhu. Obecná cena odpovídá ceně, za…

Fixní pojistné

Je to, co by jste chtít neměli :) Pojištění je sjednané po celou dobu za sazby, které se nemění po celou dobu pronájmu.…

Anuita

Je platba, která se skládá ze splátky jistiny a úroku. Výše anuity se po smluvené období nemění. Příkladem je pravidelná…

Úvěrová smlouva

Smlouvou se věřitel zavazuje, že na požádání dlužníka poskytne peněžní prostředky do určité částky a dlužník se zavazuje…

Full service leasing

Představuje operativní leasing doplněný o služby (například spojené se servisem a údržbou vozidla).

Cese

Cesí leasingové smlouvy vstupuje do postavení jedné ze smluvních stran (postupitele, cedenta) třetí osoba (postupník,…

Leasingový…

Je podílem celkové ceny leasingu vč. DPH a pořizovací ceny předmětu vč. DPH. Vyjadřuje zvýšení nákladů při leasingu ve…

Zůstatková hodnota

Je cena, za kterou po ukončení finančního leasingu zákazník odkupuje předmět leasingu do svého vlastnictví. Většinou se…

Leasingová smlouva

Je smlouva mezi leasingovou společností a klientem. Je základ vztahu mezi leasingovým nájemcem a pronajímatelem. Základní…

Vinkulace

Je převedení výplaty pojistného plnění ve prospěch věřitele pojistného. V případě leasingu si můžete zajistit vlastní…

Bonita

Je posouzení ekonomické situace a vyhodnocení schopnosti platit splátky leasingu. Bonita se vyhodnocuje na základě…

Devinkulace

Devinkulace představuje uvolnění blokace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby (např. servisu). Pozor! O vystavení…

Akontace

Část kupní ceny zboží/služeb, kterou klient platí přímo v obchodním místě, a která není součástí úvěru.

Jistina

Jistina je objem peněžních prostředků poskytnutých klientovi.

RPSN.

Je to pojem který se často zmiňuje, ale jeho obsah zná málokdo. Často se zaměňuje s úrokovou sazbou. Nicméně představuje…

Úrok

Představuje odměnu za půjčení peněžních prostředků; procentním vyjádřením odměny za půjčení peněžních prostředků za určité…