602 751 213

Pojištění čisté finanční škody

Allianz pojišťovna nabízí pojištění čisté finanční škody do výše limitu sjednaného na pojistné smlouvě zdarma ve svém základním produktu pojištění odpovědnosti. Tento druh pojištění kryje za pojištěného škody, které vznikly, došlo-li k porušení povinnosti a v příčinné souvislosti s tím vznikla škoda jiná než na věci nebo zdraví (např. ušlý zisk, úhrady za marnou jízdu, úhrady za neuskutečněné nasmlouvané akce, regresní náhrady všeho druhu apod.). 

Toto riziko je aktuální především u poradenských služeb, agentur, spedičních firem. Firem, které se zabývají poradenstvím nebo zprostředkováním obchodu a služeb.

V jakém rozsahu pojištění nejčastěji odpovídá

Při škodě na věcech:

 • škoda skutečná
 • ušlý zisk

Při škodě na zdraví, při usmrcení:

 • bolestné
 • ztížení společenského uplatnění
 • ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
 • ztráta na důchodu
 • věcná škoda
 • náklady léčení
 • náklady pohřbu
 • náklady účtované pohř. ústavem
 • hřbitovní poplatky
 • cestovní výlohy
 • jednorázové odškodnění

Obvyklé výluky z tohoto pojištění

 • pokuty
 • penále
 • manka (schodky na finančních hodnotách ve správě pojištěného)
 • škody vzniklé při obchodování s cennými papíry
 • škody, které pojištěný způsobil jako člen představenstva či dozorčí rady

Pojištění obecné odpovědnosti za škody

Uvedené pojištění kryje za pojištěného všechny škody, které jsou způsobené pojištěným na majetku a zdraví nebo zájmech jiných osob a organizací (třetích osob). Pojišťovaným rizikem je odpovědnost za škodu, která vzniká, dojde-li k porušení povinnosti a v příčinné souvislosti s tím vznikne škoda. Pojištění odpovědnosti za škody je vlastně pojištění následků vyplývajících z nedokonalé činnosti lidí. Odpovědnost za škodu je riziko těžko zmapovatelné a těžko odstranitelné z podnikatelské činnosti.

Náhrada finanční škody

Do základního rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu (pro pojištění právnických a fyzických osob i pro pojištění občanů) se obvykle náhrada finanční škody nezahrnuje.

Odpovědnost za finanční škody (obvykle odpovědnost za ušlý zisk) nabízejí pojistitelé formou připojištění, většinou příslušnou doložkou k základnímu rozsahu pojištění a to pro obecnou odpovědnost z provozní činnosti organizace, pro zasilatelskou činnost, pro dopravce, apod.

Odpovědnost za finanční škody v základním rozsahu pojištění je předmětem pojištění odpovědnosti za škodu u některých profesních činností (auditoři, advokáti, účetní, daňoví poradci, ekonomičtí, organizační a techničtí poradci, správci konkursní podstaty, notáři, rozhodci apod.).

Víte co je...?


Finanční leasing

Je formou pronájmu, ve kterém pronajímatel, tj. vlastník předmětu, převádí na nájemce veškerá rizika, ale i prospěch,…

Zpětný leasing

U tohoto produktu leasingová společnost kupuje předmět financování od klienta a následně mu ho poskytuje do finančního…

Operativní leasing

Je nájem, u kterého pronajímatel nepřevádí na nájemce veškerá práva (rizika i užitek) související s pronajatým předmětem a…

Obecná cena

Nebo také tržní hodnota, je cena, kterou má vozidlo, nebo předmět v době škody na trhu. Obecná cena odpovídá ceně, za…

Fixní pojistné

Je to, co by jste chtít neměli :) Pojištění je sjednané po celou dobu za sazby, které se nemění po celou dobu pronájmu.…

Anuita

Je platba, která se skládá ze splátky jistiny a úroku. Výše anuity se po smluvené období nemění. Příkladem je pravidelná…

Úvěrová smlouva

Smlouvou se věřitel zavazuje, že na požádání dlužníka poskytne peněžní prostředky do určité částky a dlužník se zavazuje…

Full service leasing

Představuje operativní leasing doplněný o služby (například spojené se servisem a údržbou vozidla).

Cese

Cesí leasingové smlouvy vstupuje do postavení jedné ze smluvních stran (postupitele, cedenta) třetí osoba (postupník,…

Leasingový…

Je podílem celkové ceny leasingu vč. DPH a pořizovací ceny předmětu vč. DPH. Vyjadřuje zvýšení nákladů při leasingu ve…

Zůstatková hodnota

Je cena, za kterou po ukončení finančního leasingu zákazník odkupuje předmět leasingu do svého vlastnictví. Většinou se…

Leasingová smlouva

Je smlouva mezi leasingovou společností a klientem. Je základ vztahu mezi leasingovým nájemcem a pronajímatelem. Základní…

Vinkulace

Je převedení výplaty pojistného plnění ve prospěch věřitele pojistného. V případě leasingu si můžete zajistit vlastní…

Bonita

Je posouzení ekonomické situace a vyhodnocení schopnosti platit splátky leasingu. Bonita se vyhodnocuje na základě…

Devinkulace

Devinkulace představuje uvolnění blokace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby (např. servisu). Pozor! O vystavení…

Akontace

Část kupní ceny zboží/služeb, kterou klient platí přímo v obchodním místě, a která není součástí úvěru.

Jistina

Jistina je objem peněžních prostředků poskytnutých klientovi.

RPSN.

Je to pojem který se často zmiňuje, ale jeho obsah zná málokdo. Často se zaměňuje s úrokovou sazbou. Nicméně představuje…

Úrok

Představuje odměnu za půjčení peněžních prostředků; procentním vyjádřením odměny za půjčení peněžních prostředků za určité…