602 751 213

Faktoring

Představuje moderní způsob financování na základě proplácení Vašich vydaných faktur, který umožní rozeběhnout Vaše podnikání a navýšit obrat i zisk. Získané prostředky je možné využít na úhradu svým dodavatelům. Díky rychlému přísunu finančních prostředků vyplacených za vydané faktury můžete nakoupit další suroviny, znásobit svoje tržby a tím i zisk. 

Jaký je princip faktoringu?

 • Vaše společnost, tedy dodavatel zboží (služby), se podpisem factoringové smlouvy stává naším klientem.
 • Po dodání zboží (služby) vystavíte Vašemu odběrateli fakturu, na níž oznámíte odběrateli postoupení pohledávky formou platební instrukce s uvedením našeho čísla účtu. Fakturu doručíte odběrateli a spolu s dokladem o dodání zboží či služby ji zašlete také faktorovi.
 • Následně je Vám do 24 hodin zaslána vyplata až 90% postoupené pohledávky včetně DPH
 • Jakmile je pohledávka splatná, uhradí ji Váš odběratel v celkové výši na účet faktora.
 • Po obdržení úhrady od Vašeho odběratele Vám vyplatíme zbývající část pohledávky do výše 100%

Chápeme, jak je omezující, když jsou Vaše provozní finance vázány v pohledávkách, zásobách nebo strojích. Ať podnikáte v jakémkoliv oboru, chcete, aby Vaše peníze pro Vás pracovaly. Peníze Vám umožní naplnit Váš podnikatelský plán, využít nové příležitosti na trhu, investovat do nových strojů a zařízení. 

Faktoring je přínosem nejen v situacích, kdy:

 • odběratelé požadují dlouhou splatnost.
 • Odběratelé platí po lhůtě splatnosti
  Máte nedostatek prostředků na profinancování nákupu surovin a sezónních výkyvů.
 • Dodavatelé požadují platby při odběru zboží či zálohově
 • Máte obavy z toho, že nový zákazník nezaplatí.
 • Máte nové zakázky, ale jste na limitu u bank.
 • Chcete si zajistit dostatek provozních financí či růst společnosti bez dalšího zatížení majetku.

Faktoring 

Kdy je pro Vás vhodný? Factoring je optimální řešení pro firmy, které podnikají v režimu B2B (business-to-business), tedy pro subjekty, které své výrobky nebo služby prodávají dalším společnostem. Na rozdíl od bankovních podmínek není pro factoring rozhodující bonita Vaší firmy, podstatní jsou Vaši odběratelé. Přesahuje-li výše Vašeho měsíčního obratu 1.000.000,- Kč a potřebujete-li provozní financování, které se přizpůsobí požadavkům Vaší firmy, pak je financování formou faktoringu řešením přesně pro Vás!

 • Tuzemský regresní faktoring - je nejčastější formou financování společností, které mají odběratele v České republice. Představuje komplexní péči o Vaše pohledávky zahrnující jejich správu, financování i inkaso. Princip je založený na financování pohledávek z obchodního styku, které vznikají z dodávek zboží nebo služeb Vašim odběratelům a mají splatnost do 120 dnů.
 • Tuzemský bezregresní faktoring - Tato forma financování funguje stejně jako tuzemský regresní faktoring. V případě tuzemského bezregresního faktoringu přebírá však navíc faktoringová společnost riziko neúhrady těchto pohledávek. Díky tuzemskému bezregresnímu faktoringu získáte ochranu před platební neschopností či platební nevůlí Vašich českých odběratelů!

 POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDE

Podnikatelský faktoring

Kdy je pro Vás vhodný? Podnikatelský factoring je vytvořený speciálně pro malé a nově založené firmy s nízkým obratem nebo bez bankovní historie podnikající v režimu B2B (business-to-business), tedy pro firmu, která svoje výrobky nebo služby prodává dalším firmám. Na rozdíl od bankovních podmínek, není pro podnikatelský factoring rozhodující bonita Vaší firmy, podstatní jsou Vaši odběratelé. Pokud měsíční obrat Vaší firmy dosahuje alespoň 300.000,-Kč, pak je podnikatelský faktoring řešením přesně pro Vás.

 POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDE

Bilanční faktoring

Bilanční faktoring je speciální produkt, který je využíván společnostmi z nejrůznějších oborů zejména na konci účetního období. Jedná se o efektivní nástroj, který posílí Vaši bilanci, vylepší finanční ukazatele a výrazně tak zvýší kredit Vaší společnosti v očích akcionářů, externích partnerů a především Vašich financiérů. 

Bilanční faktoring spočívá v jednorázovém postoupení Vašich pohledávek z obchodního styku na factoringovou společnost, která Vám oproti těmto pohledávkám poskytne finanční prostředky. Získané finance můžete použít dle Vašeho uvážení, např. na úhradu obchodních závazků nebo třeba splacení úvěrů. Dosáhnete tak snížení zadluženosti Vaší společnosti a optimalizace Vaší rozvahy včetně finančních ukazatelů.

 

Víte co je...?


Finanční leasing

Je formou pronájmu, ve kterém pronajímatel, tj. vlastník předmětu, převádí na nájemce veškerá rizika, ale i prospěch,…

Zpětný leasing

U tohoto produktu leasingová společnost kupuje předmět financování od klienta a následně mu ho poskytuje do finančního…

Operativní leasing

Je nájem, u kterého pronajímatel nepřevádí na nájemce veškerá práva (rizika i užitek) související s pronajatým předmětem a…

Obecná cena

Nebo také tržní hodnota, je cena, kterou má vozidlo, nebo předmět v době škody na trhu. Obecná cena odpovídá ceně, za…

Fixní pojistné

Je to, co by jste chtít neměli :) Pojištění je sjednané po celou dobu za sazby, které se nemění po celou dobu pronájmu.…

Anuita

Je platba, která se skládá ze splátky jistiny a úroku. Výše anuity se po smluvené období nemění. Příkladem je pravidelná…

Úvěrová smlouva

Smlouvou se věřitel zavazuje, že na požádání dlužníka poskytne peněžní prostředky do určité částky a dlužník se zavazuje…

Full service leasing

Představuje operativní leasing doplněný o služby (například spojené se servisem a údržbou vozidla).

Cese

Cesí leasingové smlouvy vstupuje do postavení jedné ze smluvních stran (postupitele, cedenta) třetí osoba (postupník,…

Leasingový…

Je podílem celkové ceny leasingu vč. DPH a pořizovací ceny předmětu vč. DPH. Vyjadřuje zvýšení nákladů při leasingu ve…

Zůstatková hodnota

Je cena, za kterou po ukončení finančního leasingu zákazník odkupuje předmět leasingu do svého vlastnictví. Většinou se…

Leasingová smlouva

Je smlouva mezi leasingovou společností a klientem. Je základ vztahu mezi leasingovým nájemcem a pronajímatelem. Základní…

Vinkulace

Je převedení výplaty pojistného plnění ve prospěch věřitele pojistného. V případě leasingu si můžete zajistit vlastní…

Bonita

Je posouzení ekonomické situace a vyhodnocení schopnosti platit splátky leasingu. Bonita se vyhodnocuje na základě…

Devinkulace

Devinkulace představuje uvolnění blokace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby (např. servisu). Pozor! O vystavení…

Akontace

Část kupní ceny zboží/služeb, kterou klient platí přímo v obchodním místě, a která není součástí úvěru.

Jistina

Jistina je objem peněžních prostředků poskytnutých klientovi.

RPSN.

Je to pojem který se často zmiňuje, ale jeho obsah zná málokdo. Často se zaměňuje s úrokovou sazbou. Nicméně představuje…

Úrok

Představuje odměnu za půjčení peněžních prostředků; procentním vyjádřením odměny za půjčení peněžních prostředků za určité…