602 751 213

UniCredit Leasing představil nové produkty pro zemědělce

„Našim záměrem bylo nabídnout zemědělcům finanční produkty, které se stanou odpovídající alternativou zastavených dotací z PGRLF a vyplní vzniklé místo na trhu. Pro zemědělce je financování za srovnatelných podmínek jako se státní dotací velmi zajímavé, protože sníží náklady na financování nové zemědělské techniky,“ uvedl Jiří Vintr, manažer odd. řízení produktů.

LeaseAgro od společnosti UniCredit Leasing umožňuje výrazně snížit splátky finančního leasingu. To je možné díky navýšení zůstatkové hodnoty, a to až na 11 %. Výše mimořádné leasingové splátky začíná na 0 % pořizovací ceny stroje s délka splácení až 60 měsíců.

Naproti tomu CreditAgro nabízí odložení úhrady části hrazené klientem (akontace) až po vratce DPH od státu, což představuje 5. navýšenou splátku odpovídající výši DPH. Tato varianta nezatíží cash-flow zemědělců, kteří by jinak museli hledat další zdroje nebo přenést finanční zátěž na dodavatele. Úvěrovou smlouvu je možné uzavřít až na pět let. 

Chcete zjistit detaily nových produktů. Kontaktuje naše obchodní zastoupení a sjednejte si schůzku. Těšíme se na spolupráci s Vámi. 

Víte co je...?


Finanční leasing

Je formou pronájmu, ve kterém pronajímatel, tj. vlastník předmětu, převádí na nájemce veškerá rizika, ale i prospěch,…

Zpětný leasing

U tohoto produktu leasingová společnost kupuje předmět financování od klienta a následně mu ho poskytuje do finančního…

Operativní leasing

Je nájem, u kterého pronajímatel nepřevádí na nájemce veškerá práva (rizika i užitek) související s pronajatým předmětem a…

Obecná cena

Nebo také tržní hodnota, je cena, kterou má vozidlo, nebo předmět v době škody na trhu. Obecná cena odpovídá ceně, za…

Fixní pojistné

Je to, co by jste chtít neměli :) Pojištění je sjednané po celou dobu za sazby, které se nemění po celou dobu pronájmu.…

Anuita

Je platba, která se skládá ze splátky jistiny a úroku. Výše anuity se po smluvené období nemění. Příkladem je pravidelná…

Úvěrová smlouva

Smlouvou se věřitel zavazuje, že na požádání dlužníka poskytne peněžní prostředky do určité částky a dlužník se zavazuje…

Full service leasing

Představuje operativní leasing doplněný o služby (například spojené se servisem a údržbou vozidla).

Cese

Cesí leasingové smlouvy vstupuje do postavení jedné ze smluvních stran (postupitele, cedenta) třetí osoba (postupník,…

Leasingový…

Je podílem celkové ceny leasingu vč. DPH a pořizovací ceny předmětu vč. DPH. Vyjadřuje zvýšení nákladů při leasingu ve…

Zůstatková hodnota

Je cena, za kterou po ukončení finančního leasingu zákazník odkupuje předmět leasingu do svého vlastnictví. Většinou se…

Leasingová smlouva

Je smlouva mezi leasingovou společností a klientem. Je základ vztahu mezi leasingovým nájemcem a pronajímatelem. Základní…

Vinkulace

Je převedení výplaty pojistného plnění ve prospěch věřitele pojistného. V případě leasingu si můžete zajistit vlastní…

Bonita

Je posouzení ekonomické situace a vyhodnocení schopnosti platit splátky leasingu. Bonita se vyhodnocuje na základě…

Devinkulace

Devinkulace představuje uvolnění blokace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby (např. servisu). Pozor! O vystavení…

Akontace

Část kupní ceny zboží/služeb, kterou klient platí přímo v obchodním místě, a která není součástí úvěru.

Jistina

Jistina je objem peněžních prostředků poskytnutých klientovi.

RPSN.

Je to pojem který se často zmiňuje, ale jeho obsah zná málokdo. Často se zaměňuje s úrokovou sazbou. Nicméně představuje…

Úrok

Představuje odměnu za půjčení peněžních prostředků; procentním vyjádřením odměny za půjčení peněžních prostředků za určité…