602 751 213

Změna sazeb DPH s účinností od 1.1.2013

Na základě změny zákona o DPH*) se zvyšuje s účinností od 1.1.2013 základní sazba DPH z 20% na 21% také u nájemného ze smluv o finančním leasingu s právem koupě předmětu leasingu předaného po 1.1.2009. 

Změna sazeb DPH se netýká:
1. leasingových smluv předaných do 31.12.2008 (tj. z let před rokem 2009) **),
2. úvěrových smluv,
3. leasingových smluv s povinností koupě (u těchto smluv byla celá DPH vyčíslena ke dni předání předmětu leasingu).

---------------------------------------

*) Zákon č.500/2012 Sb. z 31.12.2012, účinný od 1.1.2013 – přesná citace § 47, bod 1:
§ 47 - Sazby daně u zdanitelného plnění
„(1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje
a) základní sazba daně ve výši 21 %, nebo
b) snížená sazba daně ve výši 15 %“

Přechodná ustanovení čl. II, odst. 2 zákona č. 302/2008 Sb. – přesná citace:
„ Pro smluvní vztahy ze smluv o finančním pronájmu uzavřených podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jejichž předmět smlouvy byl předán do užívání nájemci do dne předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“

Přechodná ustanovení čl. VIII., odst. 4 zákona č. 362/2009 Sb. – přesná citace:
„ U smluv o finančním pronájmu , které byly uzavřeny do 31. prosince 2008 podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2008, a jejichž předmět smlouvy byl předán do užívání nájemci do 31. prosince 2008, se po 1. lednu 2010 uplatní sazba daně platná do 31.12.2008“ (tj. 19% nebo 9%).
Dle citovaných přechodných ustanovení **) u leasingových smluv s předáním předmětu leasingu do 31.12.2008 zůstává nadále sazba DPH 19% nebo 9% až do jejich ukončení, a to včetně prodejní ceny, neboť je tato cena uvedena v leasingové smlouvě – prodejní cena je součástí tohoto smluvního vztahu.

Víte co je...?


Finanční leasing

Je formou pronájmu, ve kterém pronajímatel, tj. vlastník předmětu, převádí na nájemce veškerá rizika, ale i prospěch,…

Zpětný leasing

U tohoto produktu leasingová společnost kupuje předmět financování od klienta a následně mu ho poskytuje do finančního…

Operativní leasing

Je nájem, u kterého pronajímatel nepřevádí na nájemce veškerá práva (rizika i užitek) související s pronajatým předmětem a…

Obecná cena

Nebo také tržní hodnota, je cena, kterou má vozidlo, nebo předmět v době škody na trhu. Obecná cena odpovídá ceně, za…

Fixní pojistné

Je to, co by jste chtít neměli :) Pojištění je sjednané po celou dobu za sazby, které se nemění po celou dobu pronájmu.…

Anuita

Je platba, která se skládá ze splátky jistiny a úroku. Výše anuity se po smluvené období nemění. Příkladem je pravidelná…

Úvěrová smlouva

Smlouvou se věřitel zavazuje, že na požádání dlužníka poskytne peněžní prostředky do určité částky a dlužník se zavazuje…

Full service leasing

Představuje operativní leasing doplněný o služby (například spojené se servisem a údržbou vozidla).

Cese

Cesí leasingové smlouvy vstupuje do postavení jedné ze smluvních stran (postupitele, cedenta) třetí osoba (postupník,…

Leasingový…

Je podílem celkové ceny leasingu vč. DPH a pořizovací ceny předmětu vč. DPH. Vyjadřuje zvýšení nákladů při leasingu ve…

Zůstatková hodnota

Je cena, za kterou po ukončení finančního leasingu zákazník odkupuje předmět leasingu do svého vlastnictví. Většinou se…

Leasingová smlouva

Je smlouva mezi leasingovou společností a klientem. Je základ vztahu mezi leasingovým nájemcem a pronajímatelem. Základní…

Vinkulace

Je převedení výplaty pojistného plnění ve prospěch věřitele pojistného. V případě leasingu si můžete zajistit vlastní…

Bonita

Je posouzení ekonomické situace a vyhodnocení schopnosti platit splátky leasingu. Bonita se vyhodnocuje na základě…

Devinkulace

Devinkulace představuje uvolnění blokace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby (např. servisu). Pozor! O vystavení…

Akontace

Část kupní ceny zboží/služeb, kterou klient platí přímo v obchodním místě, a která není součástí úvěru.

Jistina

Jistina je objem peněžních prostředků poskytnutých klientovi.

RPSN.

Je to pojem který se často zmiňuje, ale jeho obsah zná málokdo. Často se zaměňuje s úrokovou sazbou. Nicméně představuje…

Úrok

Představuje odměnu za půjčení peněžních prostředků; procentním vyjádřením odměny za půjčení peněžních prostředků za určité…