602 751 213

Leasing osobních a užitkových automobilů

Pokud tedy potřebujete osobní či užitkový automobil pro Vaše podnikání, nemusíte se omezovat současnou finanční hotovostí (současně popis produktu). Leasing na auto, ať už se jedná o jakoukoli formu, představuje dlouhodobý pronájem a je nejlepší volbou. Přesvědčíme Vás, nabízíme Vám ideální způsob, jak získat nový či ojetý automobil. K nejpoužívanějším variantám patří leasing finanční, operativní a zpětný.

Co potřebuji ke schválení

 • Občanský průkaz (v případě živnostenského podnikání druhý doklad, např. ŘP)
 • Výpis z OR (případně jiný doklad opravňující k podnikání, např. ŽL)
 • Podle výše financované částky daňové přiznání
 • VTP (technický průkaz) od vozidla

Finanční leasing

Charakteristické pro tuto službu je, že předmět leasingu je po dobu splácení ve vlastnictví leasingové společnosti. Po ukončení leasingové smlouvy se stáváte vlastníkem financovaného předmětu. Doba trvání leasingové smlouvy finančního leasingu je vymezena Zákonem o daních z příjmů dle odpisové skupiny předmětu leasingu. Předmětem financování může být téměř libovolný automobil.

Komu je leasing určen?

 • podnikatelům
 • firmám

Některé z výhod finančního leasingu?

 • pro podnikatele je leasingová splátka odpočtovým daňovým nákladem
 • příznivě ovlivňuje cash-flow a likviditu prostředků
 • přináší pružnější a rychlejší přístup ve srovnání s financováním prostřednictvím bankovního úvěru
 • volnou hotovost můžete použít na uspokojení Vašich dalších potřeb, na rozvoj své podnikatelské činnosti apod.

Operativní leasing

Je ve své podstatě pronájem, jehož smyslem je poskytování služby, ne pořízení investice. Ani po skončení nájemní smlouvy totiž předmět do Vašeho vlastnictví nepřechází. Smlouva na operativní leasing je uzavírána na relativně krátkou dobu, obvykle kratší než je životnost a doba odepisování předmětu nájmu. Operativní Full Service Leasing je dále doplněn o možnost komplexního zajištění služeb potřebných pro provoz vozidel (výměny pneumatik, servisní prohlídky apod.).

Komu je operativní leasing určen?

 • Nabídka operativního leasingu a Full service leasingu je vhodná zejména pro firmy, které chtějí využít komplexní servis a zároveň snížit své vlastní náklady spojené s péčí o vozový park.

Některé z výhod operativního leasingu

 • operativní leasing umožňuje průběžnou obnovu vozidel bez potřeby vlastního kapitálu.
 • pronajímatel plně přesouvá výhodu velkoodběratelských slev poskytnutých na předmětná vozidla na klienta
 • snížení množství vázaného kapitálu v účetní bilanci a usnadnění finančního plánování (vůz je po celou dobu leasingu majetkem leasingové společnosti)
 • celá leasingová měsíční splátka je nákladovou položkou, a je tedy plně daňově odečitatelná
 • splátky operativního leasingu již zahrnují náklady související s provozem vozidla (údržba a servisní náklady, administrativa, zákonné a havarijní pojištění, poplatky, asistenční služba, reporting, náhradní vozidlo apod.)

Zpětný leasing

Představuje další formu finančního pronájmu, kdy však dodavatel a nájemce je stejná osoba. Využívá se v případech, kdy nájemce předmět vlastní nebo se podle uzavřené smlouvy vlastníkem po předání či dobudování stane. Zpětný leasing je vhodný pro uvolnění finančních prostředků, případně pro rozložení finanční zátěže klienta na delší období. Předmětem financování jsou vozidla do 8 let stáří, s cenou nad 150 000 Kč bez DPH.

Komu je zpětný leasing určen?

 • podnikatelům
 • firmám

Některé z výhody zpětného leasingu:

 • uvolnění finančních prostředků
 • využití leasingové splátky jako nákladové položky
 • získání finančních prostředků z používaného majetku

Jak získám leasing?
Víte co je...?


Finanční leasing

Je formou pronájmu, ve kterém pronajímatel, tj. vlastník předmětu, převádí na nájemce veškerá rizika, ale i prospěch,…

Zpětný leasing

U tohoto produktu leasingová společnost kupuje předmět financování od klienta a následně mu ho poskytuje do finančního…

Operativní leasing

Je nájem, u kterého pronajímatel nepřevádí na nájemce veškerá práva (rizika i užitek) související s pronajatým předmětem a…

Obecná cena

Nebo také tržní hodnota, je cena, kterou má vozidlo, nebo předmět v době škody na trhu. Obecná cena odpovídá ceně, za…

Fixní pojistné

Je to, co by jste chtít neměli :) Pojištění je sjednané po celou dobu za sazby, které se nemění po celou dobu pronájmu.…

Anuita

Je platba, která se skládá ze splátky jistiny a úroku. Výše anuity se po smluvené období nemění. Příkladem je pravidelná…

Úvěrová smlouva

Smlouvou se věřitel zavazuje, že na požádání dlužníka poskytne peněžní prostředky do určité částky a dlužník se zavazuje…

Full service leasing

Představuje operativní leasing doplněný o služby (například spojené se servisem a údržbou vozidla).

Cese

Cesí leasingové smlouvy vstupuje do postavení jedné ze smluvních stran (postupitele, cedenta) třetí osoba (postupník,…

Leasingový…

Je podílem celkové ceny leasingu vč. DPH a pořizovací ceny předmětu vč. DPH. Vyjadřuje zvýšení nákladů při leasingu ve…

Zůstatková hodnota

Je cena, za kterou po ukončení finančního leasingu zákazník odkupuje předmět leasingu do svého vlastnictví. Většinou se…

Leasingová smlouva

Je smlouva mezi leasingovou společností a klientem. Je základ vztahu mezi leasingovým nájemcem a pronajímatelem. Základní…

Vinkulace

Je převedení výplaty pojistného plnění ve prospěch věřitele pojistného. V případě leasingu si můžete zajistit vlastní…

Bonita

Je posouzení ekonomické situace a vyhodnocení schopnosti platit splátky leasingu. Bonita se vyhodnocuje na základě…

Devinkulace

Devinkulace představuje uvolnění blokace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby (např. servisu). Pozor! O vystavení…

Akontace

Část kupní ceny zboží/služeb, kterou klient platí přímo v obchodním místě, a která není součástí úvěru.

Jistina

Jistina je objem peněžních prostředků poskytnutých klientovi.

RPSN.

Je to pojem který se často zmiňuje, ale jeho obsah zná málokdo. Často se zaměňuje s úrokovou sazbou. Nicméně představuje…

Úrok

Představuje odměnu za půjčení peněžních prostředků; procentním vyjádřením odměny za půjčení peněžních prostředků za určité…