602 751 213

Úvěr strojů, technologií a zařízení

Poskytujeme úvěr na pořízení CNC strojů, obráběcích a tvářecích strojů, technologických linek, zařízení na zpracování plastů, strojů pro polygrafický průmysl a dalších strojů z různých oborů. Díky úzké spolupráci s významnými dodavateli můžeme klientům pomoci s řešením a pochopením problematiky. Účelový úvěr poskytujeme na základě uzavřené úvěrové smlouvy. Při úvěrovém financování neztrácíte možnost využití státních dotací a příspěvků (např. dotace z EU a jiné).

Co potřebuji ke schválení

 • Občanský průkaz (v případě živnostenského podnikání druhý doklad, např. ŘP)
 • Výpis z OR (případně jiný doklad opravňující k podnikání, např. ŽL)
 • Podle výše financované částky daňové přiznání
 • Technickou specifikaci zařízení a výrobní číslo

Komu je úvěr určen?

 • Podnikatelům a firmám
 • městům a obcím
 • družstvům

Flexibilita úvěrů na stroje a technologie:

 • Doba splácení od 6 do 72 měsíců.
 • Financování je poskytováno až do 90% hodnoty předmětu financování
 • Pravidelné měsíční, ale i sezonní splátky
 • Financování v CZK i EUR

Některé z výhod úvěr?

 • Poskytovatel úvěru převádí finanční prostředky přímo na účet prodejce
 • Smlouvy na financování strojů a zařízení uzavíráme na dobu od 12 – 120 měsíců (max. doba splácení 60 měsíců)
 • Umožňujeme nerovnoměrné a mimořádné splátky v rámci splátkového kalendáře
 • Daňově uznatelným nákladem pro klienta podnikatele je odpis předmětu a výše úroků, nárok na celý roční odpis v roce převzetí vozu.
 • zvýhodněné pojištění předmětu financování může být zahrnuto ve splátkách, lze jej však sjednat i samostatně
 • Víme, že pořízení nového stroje je spojené s velkým objemem vedlejších finančních nákladů, nabízíme Vám variantu kdy: při složení akontace ve výši 20% budou první dvě splátky v nulové výši a Vy začnete splácet až 3. měsíc po uvedení stroje do provozu.
Víte co je...?


Finanční leasing

Je formou pronájmu, ve kterém pronajímatel, tj. vlastník předmětu, převádí na nájemce veškerá rizika, ale i prospěch,…

Zpětný leasing

U tohoto produktu leasingová společnost kupuje předmět financování od klienta a následně mu ho poskytuje do finančního…

Operativní leasing

Je nájem, u kterého pronajímatel nepřevádí na nájemce veškerá práva (rizika i užitek) související s pronajatým předmětem a…

Obecná cena

Nebo také tržní hodnota, je cena, kterou má vozidlo, nebo předmět v době škody na trhu. Obecná cena odpovídá ceně, za…

Fixní pojistné

Je to, co by jste chtít neměli :) Pojištění je sjednané po celou dobu za sazby, které se nemění po celou dobu pronájmu.…

Anuita

Je platba, která se skládá ze splátky jistiny a úroku. Výše anuity se po smluvené období nemění. Příkladem je pravidelná…

Úvěrová smlouva

Smlouvou se věřitel zavazuje, že na požádání dlužníka poskytne peněžní prostředky do určité částky a dlužník se zavazuje…

Full service leasing

Představuje operativní leasing doplněný o služby (například spojené se servisem a údržbou vozidla).

Cese

Cesí leasingové smlouvy vstupuje do postavení jedné ze smluvních stran (postupitele, cedenta) třetí osoba (postupník,…

Leasingový…

Je podílem celkové ceny leasingu vč. DPH a pořizovací ceny předmětu vč. DPH. Vyjadřuje zvýšení nákladů při leasingu ve…

Zůstatková hodnota

Je cena, za kterou po ukončení finančního leasingu zákazník odkupuje předmět leasingu do svého vlastnictví. Většinou se…

Leasingová smlouva

Je smlouva mezi leasingovou společností a klientem. Je základ vztahu mezi leasingovým nájemcem a pronajímatelem. Základní…

Vinkulace

Je převedení výplaty pojistného plnění ve prospěch věřitele pojistného. V případě leasingu si můžete zajistit vlastní…

Bonita

Je posouzení ekonomické situace a vyhodnocení schopnosti platit splátky leasingu. Bonita se vyhodnocuje na základě…

Devinkulace

Devinkulace představuje uvolnění blokace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby (např. servisu). Pozor! O vystavení…

Akontace

Část kupní ceny zboží/služeb, kterou klient platí přímo v obchodním místě, a která není součástí úvěru.

Jistina

Jistina je objem peněžních prostředků poskytnutých klientovi.

RPSN.

Je to pojem který se často zmiňuje, ale jeho obsah zná málokdo. Často se zaměňuje s úrokovou sazbou. Nicméně představuje…

Úrok

Představuje odměnu za půjčení peněžních prostředků; procentním vyjádřením odměny za půjčení peněžních prostředků za určité…