602 751 213

Úvěr s podporou PGRLF

Naším prostřednictvím ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., (PGRLF) je možné sjednat úvěrové produkty, které jsou zacíleny na klienty z oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a průmyslu zabývajícího se zpracováním produkce ze zemědělské výroby. Úvěr s podporou PGRLF představuje úvěrové financování, u něhož lze využít dotace od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu:

Co potřebuji ke schválení

 • Občanský průkaz (v případě živnostenského podnikání druhý doklad, např. ŘP)
 • Výpis z OR (případně jiný doklad opravňující k podnikání, např. ŽL)
 • Podle výše financované částky daňové přiznání
 • Technickou specifikaci zařízení a výrobní číslo

Komu je úvěr určen?

 • žadatelé, kteří jsou zemědělskými podnikateli (zemědělskými prvovýrobci)

Flexibilita úvěrů na nákladní auta a dopravní techniku:

 • Doba splácení od 6 do 72 měsíců.
 • Financování je poskytováno až do 90% hodnoty předmětu financování
 • Pravidelné měsíční, ale i sezonní splátky
 • Financování v CZK i EUR

Předmětem financování mohou být například:

 • traktory
 • sklízecí mlátičky
 • secí kombinace
 • samosběrací vozy
 • krmné vozy
 • nakladače

více dle aktuálního přehledu na www stránkách PGRLF

Podmínky programu

u žadatele musí v době podání žádosti tvořit příjmy ze zemědělské výroby nebo z činnosti v oblasti zpracování produkce ze zemědělské výroby alespoň 25 % celkových příjmů maximální doba splatnosti úvěru 7 let

Podpora poskytovaná v rámci programu

 • dotace části úroků z úvěru
 • žadateli-mladému zemědělci-bude podpora navýšena o 1%
 • mladým zemědělcem je:
 • fyzická osoba, která v roce podání žádosti nedosáhne věku 40 let

Výhody úvěrového financování

 • nízký podíl vlastních zdrojů klienta
 • u klientů s dobrou bonitou financování až do výše 100% pořizovací ceny
 • klient má předmět zařazen ve svém majetku
 • klient předmět odepisuje dle § 30 ZDP
 • možnost využití mimořádných odpisů dle § 30 a
 • splácení v CZK nebo EUR
 • možnost nerovnoměrných splátek
Víte co je...?


Finanční leasing

Je formou pronájmu, ve kterém pronajímatel, tj. vlastník předmětu, převádí na nájemce veškerá rizika, ale i prospěch,…

Zpětný leasing

U tohoto produktu leasingová společnost kupuje předmět financování od klienta a následně mu ho poskytuje do finančního…

Operativní leasing

Je nájem, u kterého pronajímatel nepřevádí na nájemce veškerá práva (rizika i užitek) související s pronajatým předmětem a…

Obecná cena

Nebo také tržní hodnota, je cena, kterou má vozidlo, nebo předmět v době škody na trhu. Obecná cena odpovídá ceně, za…

Fixní pojistné

Je to, co by jste chtít neměli :) Pojištění je sjednané po celou dobu za sazby, které se nemění po celou dobu pronájmu.…

Anuita

Je platba, která se skládá ze splátky jistiny a úroku. Výše anuity se po smluvené období nemění. Příkladem je pravidelná…

Úvěrová smlouva

Smlouvou se věřitel zavazuje, že na požádání dlužníka poskytne peněžní prostředky do určité částky a dlužník se zavazuje…

Full service leasing

Představuje operativní leasing doplněný o služby (například spojené se servisem a údržbou vozidla).

Cese

Cesí leasingové smlouvy vstupuje do postavení jedné ze smluvních stran (postupitele, cedenta) třetí osoba (postupník,…

Leasingový…

Je podílem celkové ceny leasingu vč. DPH a pořizovací ceny předmětu vč. DPH. Vyjadřuje zvýšení nákladů při leasingu ve…

Zůstatková hodnota

Je cena, za kterou po ukončení finančního leasingu zákazník odkupuje předmět leasingu do svého vlastnictví. Většinou se…

Leasingová smlouva

Je smlouva mezi leasingovou společností a klientem. Je základ vztahu mezi leasingovým nájemcem a pronajímatelem. Základní…

Vinkulace

Je převedení výplaty pojistného plnění ve prospěch věřitele pojistného. V případě leasingu si můžete zajistit vlastní…

Bonita

Je posouzení ekonomické situace a vyhodnocení schopnosti platit splátky leasingu. Bonita se vyhodnocuje na základě…

Devinkulace

Devinkulace představuje uvolnění blokace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby (např. servisu). Pozor! O vystavení…

Akontace

Část kupní ceny zboží/služeb, kterou klient platí přímo v obchodním místě, a která není součástí úvěru.

Jistina

Jistina je objem peněžních prostředků poskytnutých klientovi.

RPSN.

Je to pojem který se často zmiňuje, ale jeho obsah zná málokdo. Často se zaměňuje s úrokovou sazbou. Nicméně představuje…

Úrok

Představuje odměnu za půjčení peněžních prostředků; procentním vyjádřením odměny za půjčení peněžních prostředků za určité…