602 751 213

Cebia

Kupujete ojeté vozidlo - znáte jeho skutečný původ? Jednoduchým prověřením je možné se vyvarovat budoucím problémům ohledně původu vozidla. Dotazem do systému je možno zjistit: zda-li vozidlo bylo/nebylo v dané zemi registrováno, důvod ukončení registrace, poslední RZ, datum jeho první registrace, rok jeho výroby a samozřejmě i zdali vozidlo není v dotazované zemi evidováno jako odcizené.

Cebia, spol. s r.o. dnes prověřuje vozidla v těchto zemích:

USA, Kanada, SRN, Itálie, Francie, Rakousko, Švýcarsko, Belgie, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rusko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Slovensko, Polsko, Ukrajina, Bělorusko.

Cílem Systému OCIS je nalézat odcizená vozidla a navracet je původním majitelům. Systém prověřování původu vozidel je založený na výměně dat o vozidlech v síti smluvních partnerů mezinárodního informačního Systému OCIS. Systém neumožňuje výměnu osobních údajů. Základní dotaz se provádí prostřednictvím VIN vozidla.

Výsledkem prověření původu vozidla Systémem PROVIN je vydání originálního OSVĚDČENÍ o prověření původu vozidla v Systému OCIS. Tento doklad nese úplnou informaci o všech skutečnostech zjištěných při prověření vozidla. V případě zjištění závadového vozidla, resp. skutečností, které by mohly ukazovat na možnost spáchání trestného činu, je Cebia, spol. s r.o., dle platných zákonů v ČR, povinna informovat Policii ČR.

Nabízíme služby:

VINFOTO - fotodokumentace a klasifikace stop poškození motorových vozidel

VINTEST - prověřování původnosti identifikátorů vozidel.

PROVIN – prověření původu vozidla v zemích EU, USA i Kanadě.
Víte co je...?


Finanční leasing

Je formou pronájmu, ve kterém pronajímatel, tj. vlastník předmětu, převádí na nájemce veškerá rizika, ale i prospěch,…

Zpětný leasing

U tohoto produktu leasingová společnost kupuje předmět financování od klienta a následně mu ho poskytuje do finančního…

Operativní leasing

Je nájem, u kterého pronajímatel nepřevádí na nájemce veškerá práva (rizika i užitek) související s pronajatým předmětem a…

Obecná cena

Nebo také tržní hodnota, je cena, kterou má vozidlo, nebo předmět v době škody na trhu. Obecná cena odpovídá ceně, za…

Fixní pojistné

Je to, co by jste chtít neměli :) Pojištění je sjednané po celou dobu za sazby, které se nemění po celou dobu pronájmu.…

Anuita

Je platba, která se skládá ze splátky jistiny a úroku. Výše anuity se po smluvené období nemění. Příkladem je pravidelná…

Úvěrová smlouva

Smlouvou se věřitel zavazuje, že na požádání dlužníka poskytne peněžní prostředky do určité částky a dlužník se zavazuje…

Full service leasing

Představuje operativní leasing doplněný o služby (například spojené se servisem a údržbou vozidla).

Cese

Cesí leasingové smlouvy vstupuje do postavení jedné ze smluvních stran (postupitele, cedenta) třetí osoba (postupník,…

Leasingový…

Je podílem celkové ceny leasingu vč. DPH a pořizovací ceny předmětu vč. DPH. Vyjadřuje zvýšení nákladů při leasingu ve…

Zůstatková hodnota

Je cena, za kterou po ukončení finančního leasingu zákazník odkupuje předmět leasingu do svého vlastnictví. Většinou se…

Leasingová smlouva

Je smlouva mezi leasingovou společností a klientem. Je základ vztahu mezi leasingovým nájemcem a pronajímatelem. Základní…

Vinkulace

Je převedení výplaty pojistného plnění ve prospěch věřitele pojistného. V případě leasingu si můžete zajistit vlastní…

Bonita

Je posouzení ekonomické situace a vyhodnocení schopnosti platit splátky leasingu. Bonita se vyhodnocuje na základě…

Devinkulace

Devinkulace představuje uvolnění blokace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby (např. servisu). Pozor! O vystavení…

Akontace

Část kupní ceny zboží/služeb, kterou klient platí přímo v obchodním místě, a která není součástí úvěru.

Jistina

Jistina je objem peněžních prostředků poskytnutých klientovi.

RPSN.

Je to pojem který se často zmiňuje, ale jeho obsah zná málokdo. Často se zaměňuje s úrokovou sazbou. Nicméně představuje…

Úrok

Představuje odměnu za půjčení peněžních prostředků; procentním vyjádřením odměny za půjčení peněžních prostředků za určité…